Isikuandmete töötlemine

3Tech.ee isikuandmete vastutav töötleja on:
LEGETECH OÜ (16826423)
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mingi tn 5-67, 13424
pood@3tech.ee

Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja LEGETECH OÜ (edaspidi ka andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid (edaspidi Klient).

LEGETECH OÜ järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab Klient LEGETECH OÜ-le õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

LEGETECH OÜ ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

LEGETECH OÜ võib töödelda järgnevaid Kliendi isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Maksja aadress
 • Kohaletoimetamise aadress
 • kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • Arvelduskonto number

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda Kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 • Kliendi isikuandmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, maksja aadress ning kohaletoimetamise aadress, kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid, nagu ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed, kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning Kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, Kliendi ees- ja perekonnanimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisel seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Otseturustusteated

3Tech.ee saadab Kliendi e-posti aadressile uudiskirju ning pakkumisi ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi, sisestades 3Tech.ee veebilehel e-posti aadressi, ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada pood@3tech.ee vahendusel või järgides pakkumisi sisaldavas e-postis toodud juhiseid.

Isikuandmete säilitamine

Andmetöötleja säilitab Klientide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui seitse aastat.

 • LEGETECH OÜ säilitab 3Tech.ee e-poes ostu sooritanud Kliendi isikustatud ostuajaloo ning isikuandmed kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse Kliendi isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kliendi õigused

 • Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 • Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui andmetöötleja töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 • Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda 3Tech.ee e-poe klienditoe poole aadressil pood@3tech.ee
 • Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejale

LEGETECH OÜ-l on õigus Klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted (DPD, Itella, Omniva), ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. LEGETECH OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

LEGETECH OÜ-l on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Kliente muudatustest veebilehe 3Tech.ee kaudu.

Ostukorv